Z   BOGIEM   I   NARODEM       w Jaworznie od 1900 r. i po reaktywacji od 1991 r.

 

jesteś na: Strona głównaStatut

STATUT  KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJAŹŃ JAWORZNICKA

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa i teren działania.

§ 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę
"Stowarzyszenie Katolickie PRZYJAŹŃ JAWORZNICKA",
nazywane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno.

§ 3.
Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno.


ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 4.
Stowarzyszenie chce ludzi pracujących zachęcić do pracy nad sobą
w myśl zasad chrześcijańskich głoszonych przez Kościół rzymsko-katolicki
i do udziału w samorządzie dla dobra wszystkich członków naszego miasta oraz
zaangażowania w sprawy miasta jak we własne.

§ 5.
Działanie Stowarzyszenia przejawia się w zakresie:

a) integracji społeczeństwa miasta Jaworzna w odniesieniu do nowoprzybyłych
i dotychczasowych mieszkańców tego środowiska, dla stworzenia jednolitej społeczności;

b) nawiązania łączności między młodym a starszym pokoleniem, pomoc młodemu pokoleniu
w zakresie jego prawidłowego rozwoju, zdobycia zawodu, uzyskanie środków utrzymania;

c) dbałość o wygląd miasta i występowanie z inicjatywami w tym zakresie;

d) dążenie do rozwoju kulturalnego miasta z uwzględnieniem tradycji chrześcijańskiej
i katolickiej;

e) samopomocy członków stowarzyszenia.

§ 6.
Wymienione cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a) organizowanie zebrań ze stworzeniem możliwości wypowiadania się w sprawach
publicznych;

b) organizowanie wykładów ze społecznej nauki Kocioła pogłębiających zasady
etyczno-moralne członków stowarzyszenia i ich rodzin;

c) dyskusje na tematy wykładowe oraz na tematy aktualne dla miasta i kraju;

d) organizowanie imprez amatorsko - artystycznych , uroczystości kościelnych i narodowych;

e) tworzenie kółek zainteresowań;

f) inicjowanie rozwoju prywatnych sklepów, zakładów rzemieślniczych lub spółek
produkcyjnych czy handlowych;

g) organizowanie nauki rzemiosła dla młodzieży, członków stowarzyszenia oraz innych
kursów zawodowych, a także kursów języków obcych;

h) opieka nad dziećmi członków stowarzyszenia przez zrzeszanie ich w organizacjach
młodzieżowych katolickich;

i) udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach urzędowych lub zawodowych;

j) wspieranie moralne członków w chwilach trudnych - chorób, wypadków, itp.

k) organizowanie kasy Stowarzyszenia na pomoc materialną członków w razie nagłej potrzeby;

l) prowadzenie działalności gospodarczej.


ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 7.
Członkiem stowarzyszenia może być każdy katolik, mężczyzna i kobieta o dobrej opinii
( czci nieposzlakowanej ), który ukończył 18 lat i został przyjęty przez Zarząd ( w tajnym głosowaniu).
Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji, potwierdzonej przez dwóch świadków wprowadzających kandydata.
Zarząd podejmuje w sprawie przyjęcia członka uchwałę zwykłą większością głosów.
Zarząd odmawiając przyjęcia na członka Stowarzyszenia, czyni to bez podania powodów.

§ 8.
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz realizowania czynnych i biernych praw wyborczych
do Władz Stowarzyszenia;
b) braniu udziału w działalności Stowarzyszenia.

§ 9.
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) realizowania światopoglądu katolickiego w życiu osobistym i zbiorowym;
b) przestrzeganiu statutu, stosowanie się do uchwał Zarządu Stowarzyszenia i wprowadzanie ich w życie;
c) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
d) regularnego płacenia składek członkowskich.

§ 10.
Członek występuje ze Stowarzyszenia:
a) dobrowolnie przez zgłoszenie wystąpienia Zarządowi;
b) niedobrowolnie przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu, w przypadku gdy dopuścił się czynu kardynalnego
lub działa wbrew duchowi Stowarzyszenia. Jeżeli wykluczony będzie uważał się za pokrzywdzonego ma prawo
w przeciągu 15 dni od dnia zawiadomienia go o wykluczeniu odwołać się do Zarządu Stowarzyszenia;
c) niedobrowolnie przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek przez 6 miesięcy.
Zarząd jednak ma prawo pozostawić członka w Stowarzyszeniu, jeżeli zwróci się do Zarządu o umorzenie składek
lub ich odroczenie w przypadku trudnej sytuacji materialnej.


ROZDZIAŁ IV
Ustrój i władze Stowarzyszenia.

§ 11.
Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenie powołuje opiekuna duchowego, którego zatwierdza Arcybiskup Diecezji w Krakowie.

§ 12.
Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
a) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego sprawozdania
z działalności Stowarzyszenia;
c) ustalenie wytycznych programowych działalności Stowarzyszenia;
d) rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) udzielanie lub odmawianie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
f) uchwalenie statutu oraz jego zmiany;
g) ustalenie składek członkowskich i "wpisowego";
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które ze względu na szczególną wagę wymagają przejawu woli całego Stowarzyszenia.

§ 13.
Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z podaniem porządku dziennego obrad co najmniej 14 dni przed zebraniem.

§ 14.
Walne Zebranie winno się odbyć co najmniej raz w roku, nie później niż do 31 marca.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane na skutek decyzji Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków.

§ 15.
Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania wystarczy każda ilość zebranych członków,
jeżeli tylko była zachowana formalność w 13. zastrzeżona. Walne Zebranie podejmuje Uchwały zwykłą
większością głosów, za wyjątkiem Uchwał o zmianie statutu względnie rozwiązaniu Stowarzyszenia,
które wymagają 2/3 głosów.

§ 16.
Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.

§ 17.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 9 członków.
Zarząd ma prawo kooptowania do swego grona członków w ilości nie większej
jak 2/5 wybranych członków Zarządu.

§ 18.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Ma prawo kooptowania
do swego grona dalszych członków do liczby 5.

§ 19.
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną na 2 lata.

§ 20.
Prezydium Zarządu konstytuuje się z grona członków w liczbie 5 osób: w tym prezes,
dwu wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
Prezes i wiceprezesi wybierani są spośród wybieranych członków Zarządu.

§ 21.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.

§ 22.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia. Zarząd może podjąć uchwały jeżeli uczestniczy
w zebraniu co najmniej 5 osób. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 23.
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) wybór Prezydium Zarządu Stowarzyszenia;
b) zatwierdzania planu działalności Stowarzyszenia oraz budżetu Stowarzyszenia;
c) kooptowanie nowych członków Zarządu;
d) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zebrań Stowarzyszenia;
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie kupna, zbytu, zamiany, obciążenia nieruchomości.

§ 24.
Prezydium Zarządu jest Władzą Wykonawczą Zarządu Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Prezydium należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Stowarzyszenia;
b) gospodarowanie funduszem i majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem
lub funduszem specjalnym zgodnie z ich przeznaczeniem;
c) zaciąganie zobowiązań, zatwierdzanie umów i udzielanie pełnomocnictw;
d) reprezentowanie Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań na posiedzeniu Zarządu z wykonywanych prac.

§ 25.
Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują
w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes /Wiceprezesi/ z Sekretarzem, wglądnie Prezes
/Wiceprezesi/ ze Skarbnikiem lub na podstawie upoważnienia Prezesa inni członkowie Zarządu.

§ 26.
Sekretarz spisuje protokoły posiedzeń, utrzymuje ewidencję członków, prowadzi korespondencję.
Może sprawować swoją funkcję odpłatnie.

§ 27.
Skarbnik prowadzi kasę i kontroluje rachunki. Odpowiada za rachunkowość Stowarzyszenia.

§ 28.
Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając ze swego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniu Władz Stowarzyszenia.

§ 29.
Stosownie do zainteresowań, członkowie Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność wyodrębnioną
w ramach zespołów (np. towarzysko - imprezowy, charytatywny, itp.).


ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek.

§ 30.
Do pokrywanie kosztów Stowarzyszenia służą:
a) wpisowe, składki miesięczne  i nadzwyczajne datki;
b) dochody przypadkowe jak dary, zapisy, dochody z zabaw,
c) dochody z działalności gospodarczej.

§ 31.
Stowarzyszenie, jako osoba prawna może posiadać ruchomy i nieruchomy majątek.

§ 32.
Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego,
przy czym rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.


ROZDZIAŁ VI
Sprawy sporne.

§ 33.
Sprawy sporne lub wątpliwe dotyczące Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd.
W razie niezadowolenia którejkolwiek strony z orzeczenia Zarządu
rozstrzyga Sąd Koleżeński, złożony z 5 członków Stowarzyszenia wybranych przez spierające się strony, każda po dwie osoby, ci czterej wybierają piątego jako superarbitra.
Sąd Koleżeński winien się ukonstytuować i wydać wyrok w przeciągu 30 dni od daty wniesienia zażalenia do Zarządu.

§ 34.
Od wyroku Sądu Koleżeńskiego nie ma apelacji.

§ 35.
Spory Stowarzyszenia z osobami trzecimi załatwia sąd zwykły.


ROZDZIAŁ VII
Zasady dokonywania zmian w statucie.

§ 36.
Zmiany w statucie proponowane przez Zarząd są przedstawione na Walnym Zebraniu
i przegłosowane 2/3 członków Stowarzyszenia.
Po przegłosowaniu zmian w statucie, poprawki zostają zgłoszone do organu nadzorującego,
celem wpisania poprawek do rejestru.


ROZDZIAŁ VIII
Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 37.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu, przedłożony na Walnym Zebraniu
i uchwalony 2/3 głosów  członków.
Porządek dzienny tego Walnego Zebrania obejmuje tylko sprawę - rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 38.
W razie rozwiązania Stowarzyszenia pozostały majątek ostatnie Walne Zebranie przeznacza
na cel dobroczynny lub przekazuje parafii przy miejscowym Kościele rzymsko - katolickim.

§ 39.
W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Władze,
majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz parafii rzymsko - katolickiej w Jaworznie.